Edasi sisu juurde

Need privaatsuspõhimõtted sisaldavad teavet teie isikuandmete töötlemise ja kaitse kohta.

Töötlemise eesmärk: Euroopa kaasamise ja mitmekesisuse pealinna(de) auhinnad

Vastutav töötleja: Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi diskrimineerimiskeeldu ja romasid käsitlev koordineerimisüksus

 1. Sissejuhatus

  Euroopa Komisjon (edaspidi: komisjon) on võtnud endale kohustuse teie isikuandmeid kaitsta ja teie eraelu puutumatust austada. Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusega (EL) nr 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumist (millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001).

  Käesolevad privaatsuspõhimõtted selgitavad teie isikuandmete töötlemise põhjust, kõigi esitatud isikuandmete kogumise ja käsitlemise viise ning neile kaitse tagamist, selle teabe kasutamist ja teie õigusi seoses teie isikuandmetega. Siin on antud ka vastutava töötleja kontaktandmed, et te saaksite oma õigusi kasutada, ning samuti andmekaitseametniku ja Euroopa andmekaitseinspektori kontaktandmed.

  Allpool on esitatud teave Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi poolt ja nimel tehtud töötlemistoimingu „Euroopa kaasamise ja mitmekesisuse auhinnad“ (edaspidi „leping“) kohta.

 2. Miks ja kuidas me teie isikuandmeid töötleme?

  Me kogume teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  • teie teavitamiseks ja teile värskete uudiste saatmiseks auhinna kohta;
  • teiega suhtlemiseks;
  • taotluse analüüsimiseks ja hindamiseks ning auhinnavõitja otsustamiseks;
  • autasustamistseremoonia korraldamiseks (ja võib-olla teie kutsumiseks sellele);
  • teie reisi- ja majutuskulude tasumise korraldamiseks, kui teie linn/regioon valitakse autasustamistseremoonial osalejate hulka (sellisel juhul töötleme ka täiendavaid isikuandmeid, nagu passi või ID-kaardi andmeid, rangelt teie reisi ja majutuse hõlbustamiseks).

  Me võime töödelda teie isikuandmeid koondandmete hulgas, et hinnata auhinnakonkursi edukust (nt kandidaatide arv jm), kuid seda teavet ei kasutata mingil teisel eesmärgil väljaspool seda auhinnakonkurssi.

  Teie isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste tegemiseks, sh profiilianalüüsiks.

 3. Mis õiguslikel alustel me teie isikuandmeid töötleme?

  Me töötleme teie isikuandmeid määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punkti d alusel („andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil“).

 4. Milliseid andmed me kogume ja töötleme?

  Me kogume teie isikuandmeid otse teilt. Me kogume taotluse esitamise käigus konkreetselt teie e-posti aadressi, isiklikke identifitseerimisandmeid (nimi, tiitel jne), tööalaseid identifitseerimisandmeid (ametinimetus) ja teatavaid elektroonseid identifitseerimisandmeid (nt sisselogimisandmed). Lisateavet teie kohta võidakse koguda avalikult juurdepääsetavatest allikatest (internetist).

  Me töötleme teie isikuandmeid ainult juhul, kui olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel eesmärgil, ja sellel määral.

  Teie isikuandmete töötlemine ja säilitamine võib olla vajalik ka meie institutsiooni juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks oleme kohustatud säilitama teie reisi- ja majutuskulude tasumise arveldusandmeid teatava ajavahemiku jooksul vastavalt asjakohastele raamatupidamisalastele õigusaktidele – sellised arved võivad sisaldada teie isikuandmeid).

 5. Mis on teie õigused ja kuidas saate neid kasutada?

  Teil kui andmesubjektil on kindlaksmääratud õigused määruse (EL) 2018/1725 III peatüki artiklite 14–25 kohaselt, konkreetselt on teil õigus oma isikuandmeid vaadata, parandada või kustutada ning oma isikuandmete töötlemist piirata. Asjakohasel juhul on teil ka õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele ja andmete ülekantavuse õigusele.

  Te olete nõustunud esitama oma isikuandmed Euroopa Komisjonile kõnealuse töötlemise jaoks. Oma nõusoleku saate alati tagasi võtta, teatades sellest vastutava töötleja nimel auhinnakonkurssi korraldavale töörühmale (aadressil award@eudiversity2022.eu). Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne seda toimunud töötlemise õiguspärasust.

  Oma õiguste kasutamiseks pöörduge vastutava töötleja nimel auhinnakonkurssi korraldava töörühma (aadressil award@eudiversity2022.eu) või vastuolude korral andmekaitseametniku poole. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa andmekaitseinspektori poole. Nende kontaktandmed on esitatud allpool punktis 9.

 6. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

  Teie isikuandmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui on vaja nende kogumise või töötlemise eesmärgil, näiteks

  auhinnale kandideerimiseks ja ürituse korraldamiseks vajalikke isiklikke ja tööalaseid identifitseerimisandmeid säilitatakse ühe aasta jooksul alates auhinnakonkursi väljakuulutamisest (22.11.2021) – pidage meeles, et me säilitame teie linna/regiooni ja taotlusega seotud andmeid nii kaua, kui on vaja avalikes huvides olevate ülesannete täitmiseks;

  teie e-posti aadressi säilitatakse kolme aasta jooksul alates auhinnakonkursi väljakuulutamisest (22.11.2021);

  pikema aja jooksul, kui teie isikuandmeid on vaja säilitada meie institutsiooni juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks oleme kohustatud säilitama teie reisi- ja majutuskulude tasumise arveldusandmeid teatava ajavahemiku jooksul vastavalt asjakohastele raamatupidamisalastele õigusaktidele – sellised arved võivad sisaldada teie isikuandmeid).

 7. Kuidas me kaitseme ja hoiame teie isikuandmeid?

  Kõiki elektroonsel kujul isikuandmeid (e-kirju, dokumente, andmebaase, üleslaaditud andmekogumeid jne) säilitatakse Euroopa Komisjoni ja tema lepingulise partneri serverites. Kogu töötlemine toimub kooskõlas komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusega (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

  Komisjoni lepingulised partnerid on kohustatud järgima konkreetset lepingupunkti teie andmete töötlemise kohta komisjoni nimel ja isikuandmete kaitse üldmääruse (määrus (EL) 2016/679) ELi liikmesriikide õigusesse ülevõtmisest tulenevaid konfidentsiaalsusnõudeid.

  Teie isikuandmete kaitseks on komisjon näinud ette mitmeid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid. Tehniliste meetmete hulka kuuluvad võrguturbe, andmekao riski, andmete muutmise või loata juurdepääsuga seotud asjakohased tegevused, võttes arvesse töötlemisega seotud riske ja töödeldavate isikuandmete olemust. Organisatsiooniliste meetmete hulka kuulub isikuandmetele juurdepääsu piiramine ainult volitatud isikutele, kellel on õiguspärane teadmisvajadus kõnealuse töötlemise eesmärgil.

 8. Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele ja kellele need avaldatakse?

  Teie isikuandmetele on juurdepääs komisjoni töötajatel, kes vastutavad käesoleva töötlemise eest, ja volitatud töötajatel kooskõlas teadmisvajaduse põhimõttega. Kõnealused töötajad järgivad õigusaktide ja vajadusel ka täiendavate konfidentsiaalsuslepingute nõudeid.

  Teie isikuandmetele on juurdepääs järgmistel andmete vastuvõtjatel:

  Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi diskrimineerimiskeeldu ja romasid käsitleva koordineerimisüksuse liikmed;

  Belgia õiguse kohaselt asutatud piiratud vastutusega äriühing Tipik Communication Agency, mille registrisse kantud asukoht on Avenue de Tervueren 270, 1150 Brüssel („Tipik“) ja tema töötajad, kes on selle projektiga seotud (Tipik tegutseb Euroopa Komisjoni nimel volitatud töötlejana ja töötleb teie isikuandmeid);

  kaks sõltumatut eksperti, kes vastutavad abikõlblikkuse kontrolli ja taotluste eelhindamise eest;

  auhinnakonkursi ELi tasandi žürii.

 9. Kontaktandmed

  Vastutav töötleja

  Kui soovite kasutada oma määruse (EL) 2018/1725 kohaseid õigusi, kui teil on märkusi, küsimusi või probleeme, kui tahaksite esitada kaebuse teie isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta, pöörduge julgesti Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi diskrimineerimiskeeldu ja romasid käsitleva koordineerimisüksuse nimel auhinnakonkurssi korraldava töörühma poole, klõpsates taotlemise veebilehel olevat kontaktinuppu. See nupp avab teie e-posti tarkvara ja palub teil saata oma märkused konkreetsesse postkasti (award@eudiversity2022.eu). Kui saadate sellise sõnumi, kogutakse teie isikuandmeid ainult teile vastamiseks.

  Kui selle postkasti eest vastutav töörühm ei oska teie küsimusele vastata, edastatakse teie e-kiri teisele talitusele. Teile teatatakse e-kirja teel, mis talitusele teie küsimus edastati.

  Komisjoni andmekaitseametnik

  Oma isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes võite pöörduda määruse (EL) 2018/1725 alusel andmekaitseametniku poole (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

  Euroopa andmekaitseinspektor

  Teil on õigus pöörduda Euroopa andmekaitseinspektori poole (edps@edps.europa.eu) (st saate esitada kaebuse), kui teie arvates on vastutava töötleja poolt teie isikuandmete töötlemise tagajärjel rikutud teie määruse (EL) 2018/1725 kohaseid õigusi.

Tagasi üles