Pāriet uz Saturu

Šajā paziņojumā par privātumu iekļauta informācija par jūsu personas datu apstrādi un aizsardzību.

Apstrādes darbība: Balvu konkurss “Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsēta(-s)”

Datu pārzinis: Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts, Nediskriminēšanas un romu jautājumu koordinācijas nodaļa

 1. Ievads

  Eiropas Komisija (tālāk tekstā — “Komisija”) apņemas nodrošināt jūsu personas datu aizsardzību un ievērot jūsu privātuma neaizskaramības principu. Komisija vāc un apstrādā personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001.

  Šajā paziņojumā par privātumu ir izskaidrots iemesls jūsu personas datu apstrādei, veids, kā tie tiek vākti, apstrādāti un kā tiek nodrošināta visu sniegto personas datu aizsardzība, kā arī tas, kā šī informācija tiek izmantota un kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem. Tajā norādīta arī atbildīgā datu pārziņa kontaktinformācija, sazinoties ar kuru jūs varat izmantot savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

  Tālāk ir sniegta informācija attiecībā uz apstrādes darbību “Balvu konkurss “Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsēta(-s)”” (tālāk tekstā — “Balvu konkurss”), ko veic Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts un kas tiek veikta tā uzdevumā.

 2. Kādēļ mēs apstrādājam jūsu personas datus un kā tas tiek veikts?

  Mēs vācam jūsu personas datus šādiem mērķiem:

  • lai informētu jūs par balvu konkursu un nosūtītu aktualitātes par balvu konkursu;
  • lai sazinātos ar jums;
  • lai analizētu un vērtētu jūsu pieteikumu un pieņemtu lēmumu par balvas ieguvējiem;
  • lai organizētu balvu pasniegšanas ceremoniju (un potenciāli uzaicinātu jūs uz to);
  • lai organizētu jūsu ceļa un izmitināšanas izdevumu apmaksu gadījumā, ja jūsu pilsēta/reģions tiek izvēlēts, lai apmeklētu balvu pasniegšanas ceremoniju (tādā gadījumā mēs apstrādāsim papildu personas datus, piemēram, pases / ID kartes informāciju, vienīgi nolūkā padarīt vienkāršāku jūsu ceļošanu un izmitināšanu).

  Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus apkopotā veidā, lai novērtētu balvu konkursa panākumus (dalībnieku skaitu utt.), taču šī informācija netiks izmantota citiem mērķiem, izņemot šo balvu konkursu.

  Jūsu personas dati netiks izmantoti automatizētai lēmumu pieņemšanai, tajā skaitā profilēšanai.

 3. Kāds ir jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats?

  Mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta d) apakšpunktu (“datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem”).

 4. Kādus personas datus mēs vācam un pēc tam apstrādājam?

  Mēs vācam jūsu personas datus tieši no jums. Proti, pieteikuma iesniegšanas procesā tiek vākta informācija, kas ietver jūsu e-pasta adresi, personu identificējošus datus (vārds, uzvārds utt.), profesiju identificējošus datus (amats) un konkrētus elektroniskās identifikācijas datus (piem., pieteikšanās informācija). Var tikt vākta papildu informācija par jums no publiski pieejamiem avotiem (internetā).

  Jūsu personas dati tiek apstrādāti vienīgi tad, ja esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem un tādā apmērā, kā esat devis piekrišanu.

  Jūsu personas datu apstrāde un glabāšana var būt nepieciešama arī, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas jāievēro mūsu iestādei (piemēram, mums ir noteiktu laika periodu jāsaglabā rēķinu informācija par jūsu ceļa un izmitināšanas izdevumu apmaksu saskaņā ar piemērojamajiem grāmatvedības tiesību aktiem — šādi rēķini var saturēt jūsu personas datus).

 5. Kādas ir jūsu tiesības un kā jūs varat tās izmantot?

  Kā “datu subjektam” jums ir konkrētas tiesības, kas ir paredzētas Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļā (14.–25. pants), proti, tiesības piekļūt saviem personas datiem, labot vai dzēst tos un tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Attiecīgos gadījumos jums ir tiesības arī iebilst pret datu apstrādi vai tiesības uz datu pārnesamību.

  Jūs esat piekritis sniegt savus personas datus Eiropas Komisijai šīs apstrādes darbības veikšanai. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, paziņojot par to balvu konkursa rīkotājiem, kas to veic datu pārziņa uzdevumā (rakstot uz: award@eudiversity2022.eu). Piekrišanas atsaukšana neietekmēs pirms tam veiktās datu apstrādes likumību.

  Jūs varat izmantot savas tiesības, sazinoties ar balvu konkursa rīkotājiem, kas to veic datu pārziņa uzdevumā (rakstot uz: award@eudiversity2022.eu), vai, nesaskaņu gadījumā, ar datu aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, jūs varat vērsties arī pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, kura kontaktinformācija ir sniegta 9. punktā.

 6. Cik ilgi mēs glabāsim jūsu personas datus?

  Jūsu personas dati netiks glabāti ilgāk nekā tas nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgie dati tika vākti vai apstrādāti, piemēram:

  1 gadu kopš balvu konkursa sākuma (22.11.2021.) tiks uzglabāta personu identificējoša informācija un profesiju identificējoši dati, kas nepieciešami, piesakoties balvai un organizējot pasākumu (lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs glabāsim ar jūsu pilsētu/reģionu un pieteikumu saistītos datus tik ilgi, cik tas nepieciešams to uzdevumu izpildei, ko mēs veicam sabiedrības interesēs);

  3 gadus kopš balvu konkursa sākuma (22.11.2021.) tiks uzglabāta jūsu e-pasta adrese;

  jebkādu ilgāku laika periodu, ja jūsu personas datu glabāšana ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas jāievēro mūsu iestādei (piemēram, mums ir noteiktu laika periodu jāglabā rēķinu informācija par jūsu ceļa un izmitināšanas izdevumu apmaksu saskaņā ar piemērojamajiem grāmatvedības tiesību aktiem — šādi rēķini var saturēt atsevišķus jūsu personas datus).

 7. Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus un nodrošinām to aizsardzības pasākumus?

  Visi personas dati elektroniskā formātā (e-pasti, dokumenti, datubāzes, augšupielādētas datu sērijas utt.) tiek uzglabāti Eiropas Komisijas un tās apakšuzņēmēja serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 (2017. gada 10. janvāris) par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

  Komisijas apakšuzņēmējiem ir jāievēro īpašs līguma noteikums, veicot jebkādu jūsu datu apstrādes darbību Komisijas uzdevumā, un tiem ir pienākums ievērot konfidencialitāti, kas izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas (tālāk tekstā — “VDAR”, Regula (ES) 2016/679) transponēšanas ES dalībvalstīs.

  Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus. Tehniskie pasākumi ietver attiecīgus pasākumus, kas paredzēti drošībai tiešsaistē un datu zaudēšanas risku, datu pārveidošanas vai neatļautas piekļuves datiem novēršanai, ņemot vērā ar to apstrādi saistītos riskus un apstrādāto personas datu raksturu. Organizatoriskie pasākumi ietver ierobežotu piekļuvi personas datiem, kas paredzēta vienīgi tām personām, kuras ir pilnvarotas to darīt un kurām ir likumīgas intereses piekļūt datiem, lai veiktu šo apstrādes darbību.

 8. Kas var piekļūt jūsu personas datiem un kam tie tiek izpausti?

  Jūsu personas datiem var piekļūt tie Komisijas darbinieki, kas veic šo apstrādes darbību, un darbinieki, kuri ir pilnvaroti to darīt, pamatojoties uz vajadzību pēc šīs informācijas. Šie darbinieki ievēro tiesību aktu un, kur tas ir nepieciešams, papildu konfidencialitātes līgumu, noteikumus.

   

  Jūsu personas dati ir pieejami šādiem datu saņēmējiem:

  Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta Nediskriminēšanas un romu jautājumu koordinācijas nodaļas darbiniekiem;

  “Tipik Communication Agency”, kas ir Beļģijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras juridiskā adrese ir: Avenue de Tervueren 270, 1150, Brisele, (tālāk tekstā — “Tipik”) un tās darbiniekiem, kuri strādā ar šo projektu (“Tipik” rīkosies kā datu apstrādātājs un veiks jūsu personas datu apstrādi Eiropas Komisijas uzdevumā);

  diviem neatkarīgiem ekspertiem, kas atbild par pieteikumu atbilstības pārbaudi un priekšatlasi;

  ES līmeņa žūrijai, kas noteiks balvas saņēmējus.

 9. Kontaktinformācija

  Datu pārzinis

  Ja vēlaties izmantot savas tiesības saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 vai, ja jums ir komentāri, jautājumi vai radušās bažas, vai, ja jūs vēlaties iesniegt sūdzību attiecībā uz jūsu personas datu vākšanu un izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar balvu konkursa rīkotājiem, kas to veic Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta Nediskriminēšanas un romu jautājumu koordinācijas nodaļas uzdevumā, izmantojot saziņai paredzēto pogu pieteikumu iesniegšanas vietnē. Ar šo pogu tiek aktivizēta jūsu e-pasta programma un jūs tiekat aicināts nosūtīt komentārus uz konkrētu e-pasta adresi (award@eudiversity2022.eu). Ja jūs nosūtāt šādu ziņu, jūsu personas dati tiek vākti tikai nolūkā sniegt atbildi.

  Ja uz jūsu jautājumu nevarēs atbildēt darbinieki, kuri pārlūko šo e-pastu, tie pārsūtīs jūsu e-pastu citam dienestam. Jums tiks nosūtīts e-pasta paziņojums par to, kuram dienestam jūsu jautājums ir pārsūtīts.

  Komisijas datu aizsardzības speciālists

  Jūs varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) par problēmām, kas saistītas ar jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725.

  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

  Jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (edps@edps.europa.eu) (t. i., iesniegt sūdzību), ja uzskatāt, ka, apstrādājot jūsu personas datus, datu pārzinis ir pārkāpis Regulā (ES) 2018/1725 paredzētās jūsu tiesības.

 

Uz augšu