Преминаване към съдържанието

Настоящата декларация за неприкосновеност на личния живот съдържа информация относно обработването и защитата на Вашите лични данни.

Операция по обработване: Награди „Европейска/и столица/и на приобщаването и многообразието“

Администратор на лични данни: Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия, отдел „Недискриминация и координиране на ромските въпроси“

 1. Въведение

  Европейската комисия (наричана по-нататък „Комисията“) се задължава да защитава Вашите лични данни и да зачита неприкосновеността на Вашия личен живот. Комисията събира и подлага на допълнително обработване лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001).

  В настоящата декларация за неприкосновеност на личния живот са пояснени причината за обработване на Вашите лични данни, начинът, по който събираме, обработваме и осигуряваме защитата на всички предоставени лични данни, начинът на използване на тази информация и какви са правата Ви по отношение на Вашите лични данни. Предоставени са също така данни за контакт с отговорния администратор на лични данни, с чиято помощ можете да упражните Вашите права, с длъжностното лице по защита на данните и с Европейския надзорен орган по защита на данните.

  По-долу е предоставена информация във връзка с операцията по обработване на Наградите „Европейска/и столица/и на приобщаването и многообразието“ (наричана по-долу „награда“), извършвана от и от името на Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия.

 2. Защо и как обработваме Вашите лични данни?

  Ние събираме Вашите лични данни за следните цели:

  • за да Ви информираме за наградата и за да Ви предоставяме последните новини във връзка с наградата;
  • за да осъществяваме комуникация с Вас;
  • за да анализираме и оценим Вашата кандидатура и за да вземем решение относно победителите в наградата;
  • за да организираме (и евентуално за да Ви поканим на) церемонията по връчване на наградите;
  • за да уредим плащането на разходите по Вашето пътуване и настаняване, в случай че Вашият град/регион бъде избран да присъства на церемонията по връчване на наградите (в този случай ще обработваме допълнителни лични данни, като информация за паспорт/лична карта, единствено с цел улесняване на Вашето пътуване и настаняване).

  Можем да обработваме Ваши лични данни на обобщена база, за да оценим успеха на наградата (брой кандидати и др.), но информацията няма да се използва за други цели, освен във връзка с тази награда.

  Вашите лични данни няма да се използват за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

 3. На какво правно основание обработваме Вашите лични данни?

  Ние обработваме Вашите лични данни на основание член 5, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2018/1725 („субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели“).

 4. Какви лични данни събираме и подлагаме на по-нататъшно обработване?

  Ние събираме Вашите лични данни директно от Вас. В хода на процеса на кандидатстване се събират по-специално адрес на електронна поща, лични идентификационни данни (име, звание и др.), професионални идентификационни данни (длъжност) и определени електронни идентификационни данни (напр. данни за вход). Допълнителна информация за Вас може да бъде събрана от обществено достъпни източници (в интернет).

  Ние обработваме Вашите лични данни само ако и доколкото Вие сте дали съгласие за тяхното обработване за една или повече конкретни цели.

  Освен това може да е необходимо обработване и съхраняване на Ваши лични данни, за да се спази законово задължение, което се прилага спрямо нашата институция (например съгласно приложимите счетоводни закони ние сме длъжни да съхраняваме за определен период от време информация за фактури за плащане на Вашето пътуване и настаняване — такива фактури могат да съдържат някои Ваши лични данни).

 5. Какви са Вашите права и как можете да ги упражнявате?

  Вие имате определени права като „субект на данни“ съгласно глава III (членове 14—25) на Регламент (ЕС) 2018/1725, и по-специално право на достъп, коригиране или изтриване на Вашите лични данни и право на ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Когато е приложимо, имате и право да възразите срещу обработването или право на преносимост на данните.

  Вие сте дали съгласие да предоставите Вашите лични данни на Европейската комисия за настоящата операция по обработване. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като уведомите екипа, който провежда наградата от името на администратора на лични данни. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, което е извършено преди оттеглянето на Вашето съгласие.

  Можете да упражните Вашите права, като се свържете с екипа, който провежда наградата от името на администратора на данните, или в случай на конфликт, с длъжностното лице по защита на данните. При необходимост можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните. Данните за контакт с тях са посочени в точка 9 по-долу.

 6. За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

  Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за срок, не по-дълъг от необходимия за целите, за които те са били събрани, или за по-нататъшното обработване; например:

  1 година от датата на стартиране на наградата (22.11.2021 г.) — за лична идентификационна информация и професионални идентификационни данни, необходими за кандидатстване за наградата и организирането на събитието (моля, имайте предвид, че ние ще съхраняваме данни, свързани с Вашия град/регион и кандидатура, за срок, необходим за постигане на нашите задачи, извършвани в обществен интерес),

  3 години от датата на стартиране на наградата (22.11.2021 г.) — за Вашия адрес на електронна поща,

  за по-дълъг период, ако съхранението на Вашите лични данни e необходимо, за да спазим законово задължение, наложено на нашата институция (например съгласно приложимите счетоводни закони ние сме длъжни да съхраняваме за определен период от време информация за фактури за плащане на Вашето пътуване и настаняване — такива фактури могат да съдържат определени Ваши лични данни).

 7. Как защитаваме и гарантираме Вашите лични данни?

  Всички лични данни в електронен формат (електронни писма, документи, бази данни, качени набори от данни и др.) се съхраняват на сървърите на Европейската комисия и нейния изпълнител. Всички операции по обработване се извършват съгласно Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.

  Изпълнителите на Комисията са обвързани със специална договорна клауза за операциите по обработване на Вашите лични данни от името на Комисията, както и със задълженията за поверителност, произтичащи от транспонирането на Общия регламент относно защитата на данните в държавите — членки на ЕС („ОРЗД“ Регламент (ЕС) 2016/679).

  С оглед защитата на Вашите лични данни Комисията е въвела редица технически и организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия за гарантиране на сигурността в интернет, както и за предотвратяване на риска от загуба на данни, изменение на данни или неразрешен достъп, като се вземат под внимание рискът, свързан с обработването, и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват ограничаване на достъпа до лични данни само за упълномощени лица, които имат законно основание да разполагат с данните за целите на настоящата операция по обработване.

 8. Кой има достъп до Вашите лични данни и на кого се разкриват?

  Достъп до Вашите лични данни се предоставя на служители на Комисията, които отговарят за извършването на настоящата операция по обработване, както и на упълномощени служители съгласно принципа „необходимост да се знае“. Тези служители са обвързани със законови, а при необходимост и с допълнителни споразумения за поверителност.

   

  Вашите лични данни се предоставят на следните получатели на данни:

  представители на Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия, отдел „Недискриминация и координиране на ромските въпроси“.

  Tipik Communication Agency, дружество с ограничена отговорност, установено съгласно законодателството на Белгия, със седалище на адрес: Avenue de Tervueren 270, 1150 Brussels („Tipik“), както и неговите служители, работещи по проекта (Tipik ще изпълнява функцията на обработващ данните и ще обработва Вашите лични данни от името на Европейската комисия),

  двама независими експерти, които отговарят за проверката за допустимост и предварителното оценяване на кандидатурите,

  журито на ЕС за наградата.

 9. CИнформация за контакт

  Администратор на лични данни

  Ако желаете да упражните Вашите права съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 или ако имате коментари, въпроси или опасения, или ако желаете да подаде жалба по отношение на събирането и използването на Вашите лични данни, моля, не се колебайте да се свържете с екипа, който провежда наградата от името на Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия, отдел „Недискриминация и координиране на ромските въпроси“, чрез бутона за контакт на уебсайта за кандидатстване. Чрез този бутон се активира Вашият софтуер на електронна поща и Вие можете да изпратите Вашите коментари до конкретен адрес на електронна поща (award@eudiversity2022.eu). Когато изпратите такова съобщение, Вашите лични данни ще се събират само за целите на изготвянето на отговор на Вашето съобщение.

  Ако екипът, който отговаря за тази пощенска кутия, не е в състояние да отговори на Вашия въпрос, той ще препрати Вашето електронно писмо до друга служба. Ще бъдете информирани по електронна поща за службата, на която е препратен Вашият въпрос.

  Длъжностно лице по защита на данните на Комисията

  Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) във връзка с въпроси относно обработването на Вашите лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

  Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

  Имате право да сезирате (т.е. да подадете жалба до) Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu), ако считате, че Вашите права съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат на обработването на Вашите лични данни от администратора на лични данни.

Обратно в началото