Pereiti prie turinio

Šiame pareiškime dėl privatumo pateikiama informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Duomenų tvarkymo operacija: Europos įtraukties ir įvairovės sostinės (-ių) apdovanojimai

Duomenų valdytojas: Europos Komisijos teisingumo ir vartotojų reikalų generalinio direktorato Nediskriminavimo ir romų reikalų koordinavimo skyrius

 1. Įžanga

  Europos Komisija (toliau – Komisija) yra įsipareigojusi saugoti Jūsų asmens duomenis ir gerbti Jūsų privatumą. Komisija renka ir toliau tvarko asmens duomenis pagal 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001).

  Šiame pranešime dėl privatumo paaiškinama, kodėl tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kaip renkami ir tvarkomi visi asmens duomenys, kaip užtikrinama visų pateiktų asmens duomenų apsauga, kaip ta informacija naudojama ir kokiomis su jūsų asmens duomenimis susijusiomis teisėmis galite naudotis. Jame taip pat pateikiami atsakingo duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis, duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

  Toliau pateikiama informacija, susijusi su Europos Komisijos teisingumo ir vartotojų reikalų generalinio direktorato ar jo vardu vykdoma duomenų tvarkymo operacija „Europos įtraukties ir įvairovės sostinės (-ių) apdovanojimai“ (toliau – apdovanojimai).

 2. Kodėl ir kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

  Jūsų asmens duomenis renkame šiais tikslais:

  • informuoti Jus apie apdovanojimus ir pateikti apie juos naujausią informaciją;
  • bendrauti su Jumis;
  • analizuoti ir vertinti paraišką bei nuspręsti, kam bus įteiktas apdovanojimas;
  • organizuoti apdovanojimų įteikimo ceremonijos renginį (į kurį galite būti pakviesti ir Jūs);
  • pasirūpinti Jūsų kelionės ir apgyvendinimo išlaidų apmokėjimu, jei Jūsų miestas ar regionas bus atrinktas dalyvauti apdovanojimų įteikimo ceremonijoje (tokiu atveju tvarkysime papildomus asmens duomenis, tokius kaip paso ar asmens tapatybės kortelės informacija, tik tam, kad galėtume pasirūpinti jūsų kelionės ir apgyvendinimo išlaidomis).

  Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti apibendrintu pagrindu, kad įvertintume apdovanojimų sėkmę (paraiškų skaičių ir pan.), tačiau informacija nebus naudojama jokiais kitais tikslais, nesusijusiais su šiais apdovanojimais.

  Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą.

 3. Kokiais teisiniais pagrindais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies d punktu („duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais“).

 • Kokius asmens duomenis renkame ir toliau tvarkome?

  Mes renkame Jūsų asmens duomenis tiesiogiai iš Jūsų. Jūsų paraiškos teikimo metu visų pirma renkame Jūsų e. pašto adresą, asmens tapatybės duomenis (vardas, pavardė ir t. t.), profesinės tapatybės duomenis (pareigos) ir tam tikrus elektroninius identifikavimo duomenis (pavyzdžiui, prisijungimo duomenis). Daugiau informacijos apie Jus gali būti renkama iš viešai prieinamų šaltinių (internete).

  Jūsų asmens duomenis tvarkome tik tuo atveju, jei davėte sutikimą tai daryti vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

  Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti ir saugoti, kad įvykdytume teisinę prievolę, kuri taikoma mūsų institucijai (pavyzdžiui, pagal galiojančius apskaitos įstatymus tam tikrą laikotarpį privalome saugoti sąskaitų faktūrų, susijusių su Jūsų kelionės ir apgyvendinimo išlaidomis, duomenis – tokiose sąskaitose faktūrose gali būti Jūsų asmens duomenų).

 • Kokios yra Jūsų teisės ir kaip jomis naudotis?

  Kaip duomenų subjektas pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius) turite konkrečių teisių, visų pirma teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti ar ištrinti ir teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Jei taikoma, taip pat turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, ir teisę į duomenų perkeliamumą.

  Jūs sutikote, kad Jūsų asmens duomenys šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais būtų pateikti Europos Komisijai. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti, apie tai informuodami komandą, kuri duomenų valdytojo vardu organizuoja šiuos apdovanojimus (adresu award@eudiversity2022.eu). Sutikimo atšaukimas neturės poveikio duomenų tvarkymo operacijų, atliktų iki Jums atšaukiant sutikimą, teisėtumui.

  Jūs galite pasinaudoti savo teisėmis susisiekdami su komanda, kuri duomenų valdytojo vardu organizuoja šiuos apdovanojimus, (adresu award@eudiversity2022.eu) arba, ginčo atveju, su duomenų apsaugos pareigūnu. Prireikus galite kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Jų kontaktinė informacija pateikta 9 dalyje.

 • Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

  Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei būtina tais tikslais, kuriais jie renkami ar toliau tvarkomi.

  Asmens tapatybės informacija ir profesinės tapatybės duomenys, reikalingi teikiant paraišką apdovanojimui gauti ir organizuojant renginį, yra saugomi vienerius metus nuo apdovanojimų paskelbimo dienos (2021-11-22) (atkreipiame dėmesį, kad duomenis, susijusius su Jūsų miestu ar regionu ir paraiška, saugosime tiek laiko, kiek tai būtina mūsų užduotims, atliekamoms visuomenės labui, pasiekti).

  Jūsų e. pašto adresas yra saugomas trejus metus nuo apdovanojimų paskelbimo dienos (2021-11-22).

  Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, jei tai būtina siekiant įvykdyti teisinę prievolę, kuri taikoma mūsų institucijai (pavyzdžiui, pagal galiojančius apskaitos įstatymus tam tikrą laikotarpį privalome saugoti sąskaitų faktūrų, susijusių su Jūsų kelionės ir apgyvendinimo išlaidomis, duomenis – tokiose sąskaitose faktūrose gali būti Jūsų asmens duomenų).

 • Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

  Visi elektroniniai asmens duomenys (e. laiškai, dokumentai, duomenų bazės, įkelti duomenų paketai ir kt.) saugomi Europos Komisijos ir jos rangovo serveriuose. Visos duomenų tvarkymo operacijos atliekamos pagal 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimą (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

  Komisijos rangovai yra įpareigoti konkrečia sutarties sąlyga Komisijos vardu vykdyti bet kokią duomenų tvarkymo operaciją ir laikytis konfidencialumo, susijusio su Bendrojo duomenų apsaugos reglamento perkėlimu ES valstybėse narėse (Reglamentas (ES) 2016/679 arba BDAR).

  Siekdama apsaugoti Jūsų asmens duomenis, Komisija taiko keletą techninių ir organizacinių priemonių. Techninės priemonės apima tinkamus veiksmus, kuriais siekiama spręsti interneto saugumo, duomenų praradimo, duomenų keitimo ar neteisėtos prieigos riziką, atsižvelgiant į tvarkymo keliamą riziką ir tvarkomų asmens duomenų pobūdį. Organizacinės priemonės apima prieigos prie asmens duomenų suteikimą tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį juos žinoti šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais.

 • Kas turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų ir kam jie atskleidžiami?

  Galimybė susipažinti su Jūsų asmens duomenimis suteikiama Komisijos darbuotojams, atsakingiems už šią duomenų tvarkymo operaciją, ir įgaliotiems darbuotojams pagal principą „būtina žinoti“. Tokie darbuotojai laikosi įstatymu nustatytų ir, prireikus, papildomų konfidencialumo susitarimų.

  Jūsų asmens duomenys yra prieinami šiems duomenų gavėjams:

  Europos Komisijos teisingumo ir vartotojų reikalų generalinio direktorato Nediskriminavimo ir romų reikalų koordinavimo skyriui;

  komunikacijos agentūrai „Tipik“, kuri yra ribotos atsakomybės įmonė, įsteigta pagal Belgijos įstatymus, registruotos buveinės adresas Avenue de Tervueren 270, 1150 Briuselis (toliau –„Tipik“), ir jos darbuotojams, dirbantiems su projektu („Tipik“ veiks kaip duomenų tvarkytojas ir Europos Komisijos vardu tvarkys Jūsų asmens duomenis);

  dviem nepriklausomiems ekspertams, atsakingiems už paraiškų tinkamumo patikrinimą ir išankstinį vertinimą;

  ES lygio vertinimo komisijai.

 • Kontaktinė informacija

  Duomenų valdytojas

  Jei norite pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, turite pastabų ar klausimų arba norite pateikti skundą dėl savo asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, nedvejodami susisiekite su mūsų komanda, kuri Europos Komisijos teisingumo ir vartotojų reikalų generalinio direktorato Nediskriminavimo ir romų reikalų koordinavimo skyriaus vardu organizuoja šiuos apdovanojimus, paspausdami paraiškos teikimo svetainėje esantį mygtuką „Kontaktai“. Šis mygtukas aktyvuoja Jūsų e. pašto programinę įrangą ir Jūs galite siųsti savo komentarus į konkrečią pašto dėžutę (award@eudiversity2022.eu). Kai siunčiate tokį pranešimą, Jūsų asmens duomenys renkami tik tam, kad gautumėte atsakymą.

  Jei už pašto dėžutę atsakinga komanda negali atsakyti į Jūsų klausimą, ji persiųs Jūsų e. laišką kitai tarnybai. Jums bus pranešta e. paštu apie tai, kokiai tarnybai Jūsų klausimas buvo perduotas.

  Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas (DAP)

  Jūs galite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) dėl klausimų, susijusių su savo asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)

  Jūs turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (edps@edps.europa.eu) (t. y. galite pateikti skundą), jei manote, kad duomenų valdytojas tvarkydamas Jūsų asmens duomenis pažeidė Jūsų teises pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

Atgal į viršų