Μετάβαση στο Περιεχόμενο

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων παρέχει πληροφορίες σχετικά με
την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Διαδικασία επεξεργασίας: Βραβεία για την/τις Ευρωπαϊκή/ές Πρωτεύουσα/ες Ένταξης και Πολυμορφίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων: Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, Μονάδα Συντονισμού για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων και τους Ρομά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 1. Εισαγωγή

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «η Επιτροπή») δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας και να σέβεται την ιδιωτική ζωή σας. Η Επιτροπή συλλέγει και επεξεργάζεται περαιτέρω προσωπικά δεδομένα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών [για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001].

  Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τον λόγο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, τον τρόπο που τα συλλέγουμε, τα διαχειριζόμαστε και διασφαλίζουμε την προστασία όλων των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, πώς αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται και ποια δικαιώματα έχετε όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα σας. Επίσης, περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων, μέσω του οποίου μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

  Οι πληροφορίες σχετικά με την πράξη επεξεργασίας των Βραβείων για την/τις Ευρωπαϊκή/ές Πρωτεύουσα/ες Ένταξης και Πολυμορφίας (εφεξής «Βραβείο») που πραγματοποιείται από ή για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσιάζονται παρακάτω.

 2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

  Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Για να σας δώσουμε πληροφορίες για το Βραβείο και να σας κρατάμε ενήμερους για το Βραβείο·
  • Για να επικοινωνούμε μαζί σας·
  • Για να αναλύσουμε και αξιολογήσουμε την αίτηση υποψηφιότητας και να αποφασίσουμε ποιοι θα είναι οι νικητές του Βραβείου·
  • Για να οργανώσουμε (και ενδεχομένως να σας καλέσουμε σε αυτή) την τελετή απονομής του Βραβείου·
  • Για να κανονίσουμε την κάλυψη των εξόδων του ταξιδιού σας και της διαμονής σας, σε περίπτωση που η κωμόπολη/πόλη/περιφέρειά σας επιλεγεί να παραβρεθεί στην τελετή απονομής του Βραβείου (σε αυτήν την περίπτωση, θα επεξεργαστούμε και άλλα Προσωπικά Δεδομένα, όπως στοιχεία διαβατηρίου/δελτίου ταυτότητας, αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του ταξιδιού και της διαμονής σας).

  Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας συγκεντρωτικά ώστε να αξιολογηθεί η επιτυχία του Βραβείου (αριθμός αιτούντων, κ.λπ.), αλλά οι πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό που να μην αφορά αυτό το Βραβείο.

  Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

 3. Δυνάμει ποιας νομικής βάσης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας;

  Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 («το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ή της για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς»).

 4. Ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω;

  Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα απευθείας από εσάς. Συγκεκριμένα, η διεύθυνση email σας, τα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα, τίτλος, κ.λπ.), τα επαγγελματικά στοιχεία ταυτοποίησης (επαγγελματικός τίτλος) και ορισμένα ηλεκτρονικά στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. στοιχεία σύνδεσης) συλλέγονται μέσω της διαδικασίας υποβολής αίτησης. Περισσότερες πληροφορίες για εσάς ενδέχεται να συλλεχθούν από προσβάσιμες δημόσιες πηγές (στο διαδίκτυο).

  Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μόνο εφόσον συναινείτε και μόνο στον βαθμό που συναινείτε να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

  Η επεξεργασία και η διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων σας ενδέχεται επίσης να είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που ισχύει για το θεσμικό όργανο (για παράδειγμα, πρέπει να τηρούμε τα στοιχεία των τιμολογίων για την πληρωμή των ταξιδιών σας και της διαμονής σας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δυνάμει των ισχυόντων λογιστικών νόμων –τα εν λόγω τιμολόγια ενδέχεται να περιλαμβάνουν ορισμένα από τα Προσωπικά Δεδομένα σας).

 5. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκείτε;

  Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα ως «υποκείμενο των δεδομένων», δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας. Κατά περίπτωση, έχετε επίσης το δικαίωμα της εναντίωσης στην επεξεργασία ή το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

  Έχετε συναινέσει να παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρούσα διαδικασία επεξεργασίας. Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας την ομάδα του Βραβείου που ενεργεί για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων (στο award@eudiversity2022.eu). Η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα των διαδικασιών επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκαν πριν αποσύρετε τη συναίνεσή σας.

  Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνώντας με την ομάδα του βραβείου που ενεργεί για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων (στο award@eudiversity2022.eu), ή, σε περίπτωση διαφοράς, με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Αν κρίνεται απαραίτητο, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους δίνονται στο σημείο 9 παρακάτω.

 6. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

  Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή έτυχαν περαιτέρω επεξεργασίας, π.χ.:

  1 έτος από την ημερομηνία ανακοίνωσης του Βραβείου (22/11/2021) για τα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης και τα επαγγελματικά στοιχεία ταυτοποίησης, τα οποία είναι αναγκαία ώστε να υποβάλετε υποψηφιότητα για το Βραβείο και να διοργανωθεί η εκδήλωση (σας εφιστούμε την προσοχή ότι θα διατηρήσουμε δεδομένα που αφορούν την πόλη/κωμόπολη/περιφέρειά σας και την αίτησή σας για όσο χρειάζεται ώστε να εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας υπέρ του δημόσιου συμφέροντος)·

  3 έτη από την ημερομηνία ανακοίνωσης του Βραβείου (22/11/2021) για τη διεύθυνση email σας·

  Οποιαδήποτε μεγαλύτερη χρονική περίοδος, σε περίπτωση που η διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι απαραίτητη για εμάς για τη συμμόρφωσή μας με νομική υποχρέωση η οποία επιβάλλεται στο θεσμικό όργανο (για παράδειγμα, πρέπει να τηρούμε τα στοιχεία των τιμολογίων για την κάλυψη των εξόδων των ταξιδιών σας και της διαμονής σας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δυνάμει των ισχυόντων λογιστικών νόμων– τα εν λόγω τιμολόγια ενδέχεται να περιλαμβάνουν ορισμένα από τα Προσωπικά Δεδομένα σας).

 7. Πώς προστατεύουμε και διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

  Όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονικό μορφότυπο (email, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, τηλεφορτωμένες δέσμες δεδομένων, κ.λπ.) αποθηκεύονται στους διακομιστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του αναδόχου της. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας εκτελούνται σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  Οι ανάδοχοι της Επιτροπής δεσμεύονται από μια ειδική συμβατική ρήτρα για οποιεσδήποτε πράξεις επεξεργασίας των δεδομένων σας για λογαριασμό της Επιτροπής καθώς και από τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που απορρέουν από τη μεταφορά του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων [«ΓΚΠΔ» κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών της ΕΕ.

  Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, η Επιτροπή έχει θεσπίσει μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την εξασφάλιση της διαδικτυακής ασφάλειας, την αντιμετώπιση της απώλειας δεδομένων, της αλλοίωσης δεδομένων ή της μη εγκεκριμένης πρόσβασης, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα μόνο σε εγκεκριμένα πρόσωπα με εύλογη ανάγκη να τα γνωρίζουν για τους σκοπούς της παρούσας πράξης επεξεργασίας.

 8. Ποιος έχει πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας και σε ποιον κοινοποιούνται;

  Παρέχεται πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας στο προσωπικό της Επιτροπής που είναι αρμόδιο να εκτελεί την πράξη επεξεργασίας και σε εγκεκριμένο προσωπικό βάσει της αρχής της «ανάγκης να γνωρίζει». Το εν λόγω προσωπικό δεσμεύεται από κανονιστικές, και όταν απαιτείται, από πρόσθετες συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

   

  Τα Προσωπικά Δεδομένα σας διατίθενται στους ακόλουθους αποδέκτες δεδομένων:

  Μέλη της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, Μονάδα Συντονισμού για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων και τους Ρομά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Την Tipik Communication Agency, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που συστάθηκε με βάση τους νόμους του Βελγίου με έδρα στη διεύθυνση Avenue de Tervueren 270, 1150 Βρυξέλλες («Tipik») και το προσωπικό της που απασχολείται στο έργο (η Tipik θα έχει την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία και θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκή Επιτροπής)·

  Δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας και την προκαταρκτική αξιολόγηση των αιτήσεων.

  Την κριτική επιτροπή του βραβείου σε επίπεδο ΕΕ.

 9. Στοιχεία επικοινωνίας

  Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

  Αν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ή αν έχετε σχόλια, ερωτήσεις ή προβληματισμούς, ή θέλετε να υποβάλετε καταγγελία αναφορικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του Βραβείου που ενεργεί για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, Μονάδα Συντονισμού για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων και τους Ρομά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πατώντας το κουμπί «επικοινωνία» στον δικτυακό τόπο υποβολής αιτήσεων. Αυτό το κουμπί ενεργοποιεί το λογισμικό του email σας και σας καλεί να στείλετε τα σχόλια σας σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (award@eudiversity2022.eu). Όταν στέλνετε ένα τέτοιο μήνυμα, συλλέγονται τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο με σκοπό να λάβετε απάντηση.

  Αν η ομάδα που είναι υπεύθυνη για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν δύναται να απαντήσει στην ερώτησή σας, θα προωθήσει το email σας σε άλλη υπηρεσία. Θα ενημερωθείτε, μέσω email, σε ποια υπηρεσία προωθήθηκε η ερώτησή σας.

  Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) σχετικά με ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

   Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε (δηλ. να υποβάλετε καταγγελία) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu) αν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 παραβιάστηκαν ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων.

Επιστροφή στην αρχή