Rozmanitosť a začlenenie:
výhody hodnotenia vášho pracoviska

Čo je rozmanitosť a začlenenie?

Keď hovoríme o rozmanitosti a začlenení v spoločnosti a v práci, okrem iného máme na mysli:

Rozmanitosť

Prítomnosť rôznych skupín ľudí v spoločnosti a na pracovisku

Začlenenie

Snaha vytvoriť prostredie, kde sa každý cíti vítaný a môže uspieť

Rozmanitosť a začlenenie na pracoviskách v EÚ

Rodová rovnosť

13%Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien v EÚ

Osoby so zdravotným postihnutím

51%, 74.8%:Miera zamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím a bez zdravotného postihnutia

Rómovia

16%Rómov uvádza diskrimináciu pri hľadaní práce

LGBTIQ

LGBTIQ

transrodových a rodovo nebinárnych osôb

21% (LGBTIQ) and 36% (Trans and gender non-binary)sa cítilo byť diskriminovaných v práci

Migranti

Miera nezamestnanosti migrantov z krajín mimo EÚ je zhruba dvakrát vyššia ako u občanov EÚ

Rasový alebo etnický pôvod

osôb severoafrického pôvodu

osôb s pôvodom zo subsaharskej Afriky

45% (North African descent) and 39% (Sub-Saharan African descent)sa pri hľadaní práce cítilo byť diskriminovaných z hľadiska etnickej príslušnosti

Staršie generácie

40%ľudí v EÚ sa cíti byť diskriminovaných na základe veku

Len

37%opýtaných vedúcich pracovníkov tvrdí, že ich organizácia si stanovuje ciele v oblasti rozmanitosti u vyššie postavených vedúcich pracovníkov

Zvyšovanie rozmanitosti a začlenenia na pracovisku je prospešné pre všetkých

Priťahuje talenty a zvyšuje mieru udržania zamestnancov

28 % európskych vedúcich pracovníkov uznáva, že z dôvodu nedostatočného začlenenia odišli zo spoločnosti rôzne talenty. 76 % ľudí hľadajúcich prácu tvrdí, že rozmanitosť je dôležitý faktor pri zvažovaní ponuky

Pracovníci, ktorí sa cítia byť ocenení a začlenení, s väčšou pravdepodobnosťou zostanú v spoločnosti

Zvyšuje angažovanosť

Zo štúdií vyplýva, že kombinácia rozmanitosti a začlenenia na pracovisku zvyšuje angažovanosť zamestnancov a znižuje absencie

Zamestnanci, ktorí sa cítia viac začlenení, sa na svojej pozícii viac angažujú

Dobré na riešenie problémov a inovácie

Rozmanité a začleňujúce tímy podporujú rôzne perspektívy a rýchlejšie riešia problémy

Rozmanitosť a začlenenie pomáhajú organizáciám myslieť nekonvenčne a dosahovať lepšie výsledky

Lepšie pre zákazníkov a klientov

U spoločností so zvýšenou rozmanitosťou bola pravdepodobnosť tvrdenia o získaní nových trhov o 70 % vyššia.

Rozmanitosť a začlenenie pomáhajú spoločnostiam osloviť nové demografické skupiny

Zvyšuje výkon

Spoločnosti s rozmanitými výkonnými radami patria medzi finančne najvýkonnejšie

Rozmanité a začleňujúce pracoviská zvýšili svoje príjmy

Ako vám hodnotenie rozmanitosti a začlenenia vo vašej organizácii pomohlo vybudovať rovnoprávnejšie pracovisko?

Vedeli ste, že…

33% európskych organizácií nemá plán v oblasti rozmanitosti a začlenenia?
Hodnotenie a riadenie rozmanitosti a začlenenia na pracovisku je základným krokom na ceste k prekonaniu diskriminácie.

Kroky

  1. Uznajte potrebu rozmanitosti a začlenenia
  2. Zhodnoťte aktuálnu situáciu vo vašej organizácii
  3. Vypracujte politiku diverzity a inklúzie na pracovisku
  4. Vykonávajte opatrenia na zvýšenie rozmanitosti a začlenenia
  5. Pravidelne kontrolujte pokrok, aby ste zostali na správnej ceste

Nástroj EÚ na sebahodnotenie rozmanitosti vychádza z iniciatív Európskej komisie na podporu rozmanitosti a začlenenia

Ako vám hodnotenie rozmanitosti a začlenenia vo vašej organizácii pomohlo vybudovať rovnoprávnejšie pracovisko?

President of Fondazione Sodalitas, Italian Diversity Charter
„Hodnotenie programov rozmanitosti a začlenenia je kľúčové pre každú organizáciu, ktorá sa zaviazala šíriť kultúru začlenenia. To je dôvod, prečo ako talianska charta diverzity podporujeme našich signatárov pri meraní tých najvýznamnejších najlepších postupov, čo im umožňuje plne pochopiť, ako na tom sú, a identifikovať oblasti na zlepšenie.
Alberto Pirelli
predseda Fondazione Sodalitas,
talianskej charty diverzity
María Eugenia Girón, predsedníčka španielskej charty diverzity
Úspech vykonávania stratégií rozmanitosti a začlenenia do značnej miery závisí od toho, ako organizácie merajú rozmanitosť. Dostupnosť hodnotiacich nástrojov, ako je index Innodiversity, je kľúčom k definovaniu priorít a navrhovaniu akčných plánov, ktoré umožňujú spoločnostiam merať efektívnosť vykonávaných opatrení v oblasti rozmanitosti a začlenenia, odhaľovať neefektívnosť alebo predvídať nové trendy.
María Eugenia Girón
predsedníčka španielskej charty diverzity
Ana Brčina, Head of Human Resources, Generali osiguranje d.d., Croatia
Posúdením rozmanitosti a začlenenia v našej spoločnosti sa nám podarilo identifikovať a uviesť do povedomia niektoré aspekty nášho správania a procesov, ktoré máme a ktoré môžu potenciálne spôsobiť nerovnosť, ak ich ignorujeme. Iba vtedy, keď si uvedomíme, čo všetko môže v konečnom dôsledku spôsobiť diskrimináciu, môžeme vybudovať rovnoprávnejšie pracovisko.
Ana Brčina,
vedúca oddelenia ľudských zdrojov,
Generali osiguranje d.d., Chorvátsko
Dana Oancea, Co-fondatoare/Project Manager, Carta Diversitatii/Romanian Diversity Charter, Romania
Posúdenie najprv ukázalo organizácii, že si vážime rozmanitosť a začlenenie a zameriavame sa na ne. To vytvorilo základ na diskusie, vzbudilo dôveru, vytvorilo očakávania. Po druhé nám posúdenie ukázalo, ako na tom sme a kde máme nedostatky, čo je prvoradé pre kvalitatívny akčný plán na zlepšenie rozmanitosti a začlenenia a budovanie rovnoprávneho pracoviska. Pomohlo nám to zaviesť rôzne prispôsobené zmeny na základe potreby, aby sme zabezpečili rovnaké podmienky, ale tiež využili to, čo robíme dobre v každom mikroprostredí, a zaviedli najlepšie postupy v celej organizácii.
Luminita Florea,
riaditeľka oddelenia ľudských zdrojov, Philip Morris Rumunsko

Uverejniť