Dažādība un iekļaušana:
darbavietas novērtējuma sniegtie ieguvumi

Kas ir dažādība un iekļaušana?

Runājot par dažādību un iekļaušanu sabiedrībā un darbā, mēs cita starpā domājam par šādiem aspektiem:

Dažādība

Dažādu grupu klātbūtne sabiedrībā un darbavietā

Iekļaušana

Centieni radīt tādu vidi, kurā ikviens jūtas gaidīts un var attīstīties

Dažādība un iekļaušana ES darbavietās

Dzimumu līdztiesība

13%Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība ES

Personas ar invaliditāti

51%, 74.8%:Personu ar invaliditāti un bez invaliditātes nodarbinātības rādītāji

Romi

16%romu ir saskārušies ar diskrimināciju, meklējot darbu

LGBTIK

LGBTIK kopienas pārstāvju

transpersonu un nebināru personu

21% (LGBTIQ) and 36% (Trans and gender non-binary)darbā jūtas diskriminēti

Migranti

Migrantu, kuri nāk no trešām valstīm, bezdarba rādītāji ir aptuveni divas reizes lielāki nekā ES valstspiederīgajiem

Rases vai etniskā izcelsme

personu, kas nāk no Ziemeļāfrikas

personu, kas nāk no Subsahāras Āfrikas

45% (North African descent) and 39% (Sub-Saharan African descent)meklējot darbu, jūtas diskriminēti etniskās izcelsmes dēļ

Vecāka gadagājuma cilvēki

40%cilvēku ES jūtas diskriminēti vecuma dēļ

Tikai

37%aptaujāto organizāciju vadītāju norāda, ka viņu organizācijā ir noteikti augstākā līmeņa vadītāju dažādības mērķi

Lielāka dažādība un iekļaušana darbavietā nāk par labu ikvienam

Tā piesaista talantus un palīdz noturēt esošos darbiniekus

Līdz pat 28 % Eiropas uzņēmumu vadītāju atzīst, ka iekļaušanas trūkuma dēļ viņu uzņēmums ir zaudējis dažādus talantus 76 % darba meklētāju norāda, ka dažādība ir nozīmīgs faktors darbavietas izvēlē

Darbinieki, kas jūtas novērtēti un iekļauti, biežāk izvēlas palikt uzņēmumā

Tā palielina iesaistīšanos

Pētījumi liecina, ka dažādība un iekļaušana darbavietā palielina darbinieku iesaistīšanos un mazina darba kavējumus

Darbinieki, kuri jūtas iekļauti, labprātāk veic savus pienākumus

Tā palīdz risināt problēmas un veicina inovāciju

Dažādās un iekļaujošās komandās pastāv dažādas perspektīvas un problēmas tiek risinātas ātrāk

Dažādība un iekļaušana palīdz organizācijām domāt netradicionāli un sasniegt labākus rezultātus

Tā veicina izpratni patērētāju un klientu vidū

Uzņēmumi, kuros valda dažādība, par 70 % biežāk norāda, ka tiem ir izdevies iekarot jaunus tirgus

Dažādība un iekļaušana palīdz uzņēmumiem kļūt pievilcīgiem jaunu demogrāfisko grupu acīs

Tā uzlabo darbības rezultātus

Uzņēmumi, kuros ir daudzveidīgas valdes, sasniedz vislabākos finanšu rezultātus

Dažādas un iekļaujošas darbavietas palielina ieņēmumus

Kā dažādības un iekļaušanas novērtēšana jūsu organizācijā palīdzēja izveidot darbavietu, kurā valda līdztiesība?

Vai zinājāt?

33% Eiropas organizāciju nav dažādības un iekļaušanas plāna
Dažādības un iekļaušanas darbavietā novērtēšana un pārvaldība ir svarīgs solis ceļā uz diskriminācijas izskaušanu.

Veicamie uzdevumi

  1. Atzīt nepieciešamību pēc dažādības un iekļaušanas
  2. Novērtēt esošo situāciju jūsu organizācijā
  3. Izstrādāt dažādības un iekļaušanas politiku
  4. Īstenot pasākumus dažādības un iekļaušanas uzlabošanai
  5. Regulāri novērtēt sasniegto, lai nenovirzītos no pareizā ceļa

Kā dažādības un iekļaušanas novērtēšana jūsu organizācijā palīdzēja izveidot darbavietu, kurā valda līdztiesība?

President of Fondazione Sodalitas, Italian Diversity Charter
Dažādības un iekļaušanas programmu novērtēšana ir būtiski svarīga ikvienai organizācijai, kura vēlas veicināt iekļaujošu kultūru. Tādēļ Itālijas Dažādības harta sniedz atbalstu saviem parakstītājiem visnozīmīgāko paraugprakses piemēru novērtēšanā, ļaujot pilnībā izprast esošo situāciju un konstatēt jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi.
Alberto Pirelli
Itālijas Dažādības hartas Fondazione Sodalitas priekšsēdētājs
María Eugenia Girón, Spānijas Dažādības hartas priekšsēdētāja
Dažādības un iekļaušanas stratēģiju sekmīga īstenošana lielā mērā ir atkarīga no tā, kā organizācijas novērtē dažādību. Novērtējuma rīki, piemēram, indekss Innodiversity, ir svarīgi prioritāšu noteikšanai un tādu rīcības plānu izstrādei, kas ļauj uzņēmumiem novērtēt īstenoto dažādības un iekļaušanas pasākumu efektivitāti un konstatēt trūkumus vai paredzēt jaunas tendences.
María Eugenia Girón
Spānijas Dažādības hartas priekšsēdētāja
Ana Brčina, Head of Human Resources, Generali osiguranje d.d., Croatia
Novērtējot dažādību un iekļaušanu mūsu uzņēmumā, mums izdevās konstatēt un apzināties dažus mūsu uzvedības un darba procesu aspektus, kas to ignorēšanas gadījumā potenciāli var radīt nevienlīdzību. Tikai tad, ja izprotam ikvienu faktoru, kas potenciāli var radīt diskrimināciju, mēs varam izveidot darbavietu, kurā valda līdztiesība.
Ana Brčina,
Personāla nodaļas vadītāja,
Generali osiguranje d.d., Horvātija
Dana Oancea, Co-fondatoare/Project Manager, Carta Diversitatii/Romanian Diversity Charter, Romania
Pirmkārt, novērtējums mūsu organizācijai parādīja, ka mēs augstu vērtējam dažādību un iekļaušanu un pievēršam tai attiecīgu uzmanību. Tas kalpoja par pamatu diskusijām, veicināja uzticēšanos un radīja jaunas cerības. Otrkārt, novērtējums mums parādīja gan esošo situāciju, gan arī nepilnības, kas kalpoja par pamatu kvalitatīva rīcības plāna izstrādei dažādības un iekļaušanas uzlabošanai un tādas darbavietas veidošanai, kurā valda līdztiesība. Tas mums palīdzēja pēc vajadzības veikt dažādus pielāgojumus, lai visiem nodrošinātu vienlīdzīgus spēles noteikumus, kā arī lai pilnvērtīgi izmantotu visu to, ko katrā mikrovidē darām labi, un ieviestu paraugpraksi visā organizācijā.
Luminita Florea,
Philip Morris Romania Personāla vadības nodaļas direktore

Dalīties