Многообразие и приобщаване:
ползите от оценката на работното място

Какво означава многообразие и приобщаване?

Когато говорим за многообразие и приобщаване в обществото и на работното място, имаме предвид, наред с други неща:

Многообразие

Присъствието на различни групи в обществото и на работното място

Приобщаване

Усилията за създаване на среда, в която всеки се чувства добре дошъл и може да се развива

Многообразие и приобщаване на работното място в ЕС

Равенство между половете

13%Разлика в заплащането на мъжете и жените в ЕС

Лица с увреждания

51%, 74.8%:Заетост на хората с увреждания и на тези без увреждания

Роми

16%от ромите съобщават за дискриминация при търсене на работа

ЛГБТИК

ЛГБТИК

Транс и хора с небинарен пол

21% (LGBTIQ) and 36% (Trans and gender non-binary)са се чувствали дискриминирани на работното място

Мигранти

Равнището на безработица при мигрантите от страни извън ЕС е приблизително два пъти по-високо, отколкото при гражданите на ЕС.

Расов или етнически произход

Северноафрикански произход

Произход от Субсахарска Африка

45% (North African descent) and 39% (Sub-Saharan African descent)са се чувствали дискриминирани по отношение на етническата си принадлежност при търсене на работа

По-възрастни поколения

40%от хората в ЕС се чувстват дискриминирани въз основа на възрастта

Само

37%от анкетираните ръководители казват, че тяхната организация си поставя цели за многообразие на висшето ръководство

Увеличаването на многообразието и приобщаването на работното място е от полза за всички

Привлича таланти и увеличава процента на задържане

До 28 % от европейските ръководители признават, че хора с различни умения са напуснали дружеството им поради липса на приобщаване. 76 % от търсещите работа казват, че многообразието е важен фактор при вземане на решение за работа

Работниците, които се чувстват ценени и приобщени, са по-склонни да останат в дружеството.

Повишава ангажираността

Проучванията показват, че комбинацията от многообразие и приобщаване на работното място повишава ангажираността на служителите и намалява отсъствията.

Служителите, които се чувстват по-приобщени, са по-ангажирани с работата си.

Подпомага решаването на проблеми и иновациите

Многообразните и приобщаващи екипи насърчават различните гледни точки и решават проблемите по-бързо

Многообразието и приобщаването помагат на организациите да мислят нестандартно и да постигат по-добри резултати

Спомага за по-добро разбиране на клиентите и потребителите

70 % по-вероятно е дружествата с по-голямо многообразие да съобщят, че са покорили нови пазари

Многообразието и приобщаването помагат на дружествата да привлекат нови демографски групи

Повишава ефективността

Дружествата с многообразни управителни съвети са сред най-добре представящите се във финансово отношение

Многообразните и приобщаващи работни места са увеличили приходите

Как оценяването на многообразието и приобщаването във вашата организация ви помогна да изградите по-равнопоставено работно място?

Знаете ли, че

33% от европейските организации нямат план за многообразие и приобщаване?
Оценката на многообразието и приобщаването на работното място и тяхното управление е важна стъпка по пътя към преодоляване на дискриминацията.

Стъпки

  1. Признаване на необходимостта от многообразие и приобщаване
  2. Оценяване на настоящата ситуация във вашата организация
  3. Изготвяне на политика за многообразие и приобщаване на работното място
  4. Прилагане на мерки за увеличаване на многообразието и приобщаването
  5. Редовен преглед на напредъка, за да следвате целите си

Инструментът за самооценка на многообразието в ЕС се основава на инициативи на Европейската комисия за насърчаване на многообразието и приобщаването

Как оценяването на многообразието и приобщаването във вашата организация ви помогна да изградите по-равнопоставено работно място?

President of Fondazione Sodalitas, Italian Diversity Charter
Оценката на програмите за многообразие и приобщаване е от решаващо значение за всяка организация, която се стреми да насърчава култура на приобщаване. Ето защо, като Италианска харта на многообразието, ние подкрепяме подписалите я страни в измерването на най-значимите добри практики, което им позволява да разберат напълно позиционирането си и да идентифицират областите за подобрение
Alberto Pirelli
президент на „Fondazione Sodalitas“,
Италианска харта на многообразието
María Eugenia Girón, председател на Хартата на многообразието в Испани
Успехът на прилагането на стратегиите за многообразие и приобщаване до голяма степен зависи от това как организациите измерват многообразието. Наличието на инструменти за оценка, като индекса на инодиверсификацията, е от ключово значение за определянето на приоритети и изготвянето на планове за действие, които позволяват на дружествата да измерват ефективността на прилаганите действия в областта на многообразието и приобщаването и да откриват неефективност или да предвиждат нови тенденции
María Eugenia Girón
председател на Хартата на многообразието в Испания
Ana Brčina, Head of Human Resources, Generali osiguranje d.d., Croatia
Оценявайки многообразието и приобщаването в нашето дружество, успяхме да идентифицираме и осъзнаем някои от аспектите на нашето поведение и процеси, които потенциално могат да причинят неравенство, ако бъдат пренебрегнати. Само когато сме наясно с всичко, което евентуално може да доведе до дискриминация, можем да изградим по-равнопоставено работно място
Ana Brčina,
ръководител на отдел „Човешки ресурси“,
„Generali osiguranje d.d.“, Хърватия
Dana Oancea, Co-fondatoare/Project Manager, Carta Diversitatii/Romanian Diversity Charter, Romania
Провеждането на оценка на първо място показа на организацията, че ценим и се фокусираме върху многообразието и приобщаването. Това създаде основа за дискусии, вдъхна доверие и създаде очаквания. На второ място, оценката ни показа къде се намираме и какви са пропуските ни, което е от първостепенно значение за изготвянето на качествен план за действие за повишаване на многообразието и приобщаването и за изграждане на равнопоставено работно място. Тя ни помогна да приложим различни персонализирани корекции според нуждите, за да изравним шансовете, но и да използваме това, което правим добре във всяка микросреда, и да приложим най-добрите практики в цялата организация
Луминица Флоря,
директор човешки ресурси на Филип Морис Румъния

Споделете