Różnorodność i inkluzywność
– jakie korzyści niesie za sobą ocena miejsca pracy?

Czym są inkluzywność i różnorodność?

Gdy mówimy o zagadnieniach takich jak różnorodność, włączenie społeczne czy inkluzywność w miejscu pracy, mamy na myśli między innymi:

Różnorodność

Obecność różnorodnych grup w społeczeństwie i miejscu pracy

Inkluzywność

Dążenia do stworzenia środowiska, w którym każda osoba czuje się akceptowana i może żyć pełnią życia

Inkluzywność i różnorodność w miejscach pracy w UE

Równość płci

13%Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na terenie UE

Osoby z niepełnosprawnościami

51%, 74.8%:Poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób pełnosprawnych

Romowie

16%Romów zgłasza przypadki dyskryminacji podczas poszukiwania pracy

Osoby LGBTIQ

Osób LGBTIQ

Osób transpłciowych i niebinarnych

21% (LGBTIQ) and 36% (Trans and gender non-binary)odczuło przejawy dyskryminacji w miejscu pracy

Migranci

Stopa bezrobocia wśród migrantów spoza UE jest blisko dwukrotnie wyższa niż wśród obywateli UE

Pochodzenie rasowe lub etniczne

Osób pochodzących z Afryki Północnej

Osób pochodzących z Afryki Subsaharyjskiej

45% (North African descent) and 39% (Sub-Saharan African descent)odczuło przejawy dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne podczas poszukiwania pracy

Osoby starsze

40%osób w UE odczuło przejawy dyskryminacji ze względu na wiek

Tylko

37%badanych dyrektorów twierdzi, że ich organizacje wyznaczają cele dotyczące różnorodności na poziomie kadr kierowniczych wyższego szczebla

Dbanie o różnorodność i inkluzywność w miejscu pracy przynosi korzyści wszystkim

Ułatwia rekrutację talentów i zwiększa lojalność pracowników

Nawet 28% dyrektorów w Europie przyznaje, że niedostateczna inkluzywność doprowadziła do odejścia różnorodnych talentów z ich organizacji. 76% osób poszukujących pracy uważa różnorodność za ważny czynnik wpływający na wybór miejsca pracy

Pracownicy, którzy czują się doceniani i wspierani, częściej decydują się na pozostanie w firmie

Zwiększa zaangażowanie

Badania pokazują, że różnorodność i inkluzywność w miejscu pracy zwiększają zaangażowanie pracowników i zmniejszają liczbę zwolnień

Pracownicy, którzy czują się wspierani, są bardziej oddani swojej pracy

Zwiększa innowacyjność i ułatwia rozwiązywanie problemów

Zróżnicowane i integracyjne zespoły mogą patrzeć na problemy z różnych punktów widzenia i lepiej radzą sobie z wyzwaniami

Różnorodność i włączenie społeczne pomagają organizacjom stosować nieszablonowe rozwiązania i osiągać lepsze wyniki

Ułatwia zrozumienie klientów

Organizacje charakteryzujące się większą różnorodnością o 70% częściej informowały o zdobyciu nowych rynków

Różnorodność i włączenie społeczne pomagają firmom dotrzeć do nowych grup demograficznych

Zwiększa wydajność i poprawia wyniki

Organizacje kierowane przez różnorodne zarządy należą do ścisłej czołówki pod względem wyników finansowych

Zróżnicowane i sprzyjające włączeniu społecznemu miejsca pracy osiągają lepsze przychody

W jaki sposób ocena inkluzywności i różnorodności w twojej organizacji pomaga w budowaniu miejsca pracy sprzyjającego równości?

Czy wiesz że...?

33% 33% europejskich organizacji nie wdrożyło planu różnorodności i inkluzywności?
Ocena różnorodności i inkluzywności w miejscu pracy oraz związane z nią działania stanowią kluczowy krok na drodze do zwalczenia dyskryminacji.

Kroki

  1. Uznanie potrzeby budowania różnorodności i inkluzywności
  2. Ocena obecnej sytuacji w organizacji
  3. Opracowanie polityki różnorodności i inkluzywności w miejscu pracy
  4. Wdrożenie działań mających na celu zwiększenie różnorodności i inkluzywności
  5. Regularna ocena postępów w celu podtrzymywania dobrych praktyk

Unijne narzędzie samooceny różnorodności zostało opracowane na podstawie szeregu inicjatyw Komisji Europejskiej mających na celu wspieranie różnorodności i włączenia społecznego

W jaki sposób ocena inkluzywności i różnorodności w twojej organizacji pomaga w budowaniu miejsca pracy sprzyjającego równości?

President of Fondazione Sodalitas, Italian Diversity Charter
Ocena działań w zakresie różnorodności i włączenia społecznego jest kluczowa dla każdej organizacji, która szczerze angażuje się w promowanie inkluzywności. Z tego powodu Włoska Karta Różnorodności wspiera sygnatariuszy w określaniu najważniejszych najlepszych praktyk oraz ich mierzeniu, dzięki czemu mogą dowiedzieć się więcej na temat dotychczasowych osiągnięć i określić obszary wymagające poprawy
Alberto Pirelli
przewodniczący Fondazione Sodalitas,
Włoska Karta Różnorodności
María Eugenia Girón, przewodnicząca Hiszpańskiej Karty Różnorodności
Sukces w zakresie wdrażania strategii dotyczących inkluzywności i różnorodności jest w dużym stopniu uzależniony od tego, w jaki sposób organizacje mierzą różnorodność. Wykorzystanie narzędzi oceny takich jak wskaźnik Innodiversity jest kluczowe dla określenia priorytetów i opracowania planów działania, które pozwalają organizacjom na mierzenie skuteczności realizowanych działań dotyczących różnorodności i włączenia społecznego, wykrywanie problemów oraz przewidywanie nowych trendów
María Eugenia Girón
przewodnicząca Hiszpańskiej Karty Różnorodności
Ana Brčina, Head of Human Resources, Generali osiguranje d.d., Croatia
Dzięki ocenie inkluzywności i różnorodności w naszej spółce określiliśmy szereg zagadnień związanych z naszą działalnością oraz realizowanymi procesami – uświadomiliśmy sobie, że jeśli je zignorujemy, mogą doprowadzić do powstania nierówności. Budowanie miejsca pracy sprzyjającego równości zaczyna się od uświadomienia sobie wszystkich problemów, które mogą być przyczyną dyskryminacji
Ana Brčina,
dyrektorka działu kadr,
Generali osiguranje d.d., Chorwacja
Dana Oancea, Co-fondatoare/Project Manager, Carta Diversitatii/Romanian Diversity Charter, Romania
Przeprowadzenie oceny przede wszystkim pokazało, że nasza organizacja skupia się na działaniach dotyczących inkluzywności i różnorodności oraz że są one dla nas ważne. W ten sposób zapoczątkowaliśmy debatę, zbudowaliśmy fundament zaufania i zarysowaliśmy pewne oczekiwania. Po drugie, dzięki ocenie wiemy, w jakim miejscu jesteśmy i które obszary naszej organizacji wymagają poprawy. Na tej podstawie możemy opracować jakościowy plan działań przyczyniających się do poprawy wyników w zakresie inkluzywności i różnorodności, a także budowania miejsca pracy sprzyjającego równości. Pomogło nam to wdrożyć różne zmiany i przystosować nasze miejsca pracy do różnych potrzeb, aby wyrównać szanse. Dodatkowo wykorzystaliśmy nasze najważniejsze mocne strony widoczne w każdym mikrośrodowisku, aby wdrożyć najlepsze praktyki w całej organizacji
Luminita Florea,
dyrektorka ds. kadr, Philip Morris, Rumunia

Udostępnij